Home | kalender
 
Sint-Hermes

Actualiteiten

Home

Actueel

SINT-HERMES HERLEEFT IN RONSE


2010 wordt een memorabel jaar voor Ronse en de inwoners uit de ruime omgeving van onze Sint-Hermesstad.
Dit jaar wordt immers de verjaardag gevierd van de eerste aankomst van de relieken van onze Stadspatroon Sint-Hermes.
Bij velen onder ons is gelukkig (!) geweten dat de overblijfselen van onze Stadspatroon begin juli 860 voor een eerste keer naar Ronse overgebracht werden uit Cornelimünster (bij Aken). In de loop van de geschiedenis zullen de kostbare Relieken nog verschillende keren Ronse moeten verlaten doch er steeds terugkeren.
Uit de bedevaartcultus rond Sint-Hermes zal later de bekende Fiertelommegang ontstaan en zal de prachtige en onvolprezen crypte gebouwd worden precies ter ere van onze Heilige. Verder is het reliekschrijn uit de tweede helft van de zestiende eeuw telkenjare de blikvanger tijdens de jaarlijkse Fiertel.
Voor een provinciestad als Ronse is onze collegiale kerk begiftigd met een neo-gotisch reliekschrijn, een laat zeventiende eeuwse reliekarm, drie koorkappen (daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw), dalmatieken, cantorstaven.
Keren we nu terug naar de essentie van deze belangrijke verjaardag.
In 1960 werden een aantal jubelfeestactiviteiten naar aanleiding van 1100 jaar aanwezigheid van Sint-Hermes in Ronse op het getouw gezet. Een processie werd georganiseerd en naar de normen van die tijd een luxueuze brochure uitgegeven die in menige Ronsische huisbibliotheek nog steeds prijkt. Ook werd een doek uitgebracht waarop de Fiertel en het reliekschrijn afgebeeld werden.
50 jaar later vonden een aantal Ronsenaars dat de 1150ste verjaardag van de Relieken te Ronse niet onopgemerkt mocht voorbijgaan.
Uit verschillende organisaties, nauw verbonden met onze Fiertel, werden vertegenwoordigers aangesproken om een aantal activiteiten te organiseren. Een jubelfeestcomité werd opgericht samengesteld uit vertegenwoordigers van het Stadsbestuur, de Geestelijke Overheid, de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes, het Stedelijk Fiertelcomité en de Ordediensten van Ronse en dit onder de auspiciën van het Stadsbestuur van Ronse en met medewerking van de Dienst Toerisme en de Stedelijke Musea.
Na rijp overleg werd beslist geen jubileumprocessie te organiseren en de jaarlijks terugkerende Fiertelprocessie uit te breiden om deze verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. In het verleden werd deze formule reeds meermaals met succes toegepast. Denken we maar aan de 300ste verjaardag van de inwijding van de Lorettekapel, 100 jaar inwijding neo-gotische Kapel van Wittentak, 50 jaar Klijpeparochie, herdenking rond E.H. Stefaan-Modest Glorieux, Florent Devos.
De doelstelling van dit Jubileumcomité is eenvoudig : de cultus rond de Sint-Hermesverering nog verbeteren alsook de belangstelling rond onze Heilige in Ronse maar ook in de wijde omgeving rond Ronse nog verhogen.
Een aparte publicatie zal ervoor zorgen dat de geschiedenis van de Fiertel en onze lokale Heilige op een andere manier uitgelegd wordt. Een aantal minder bekende wetenswaardigheden zullen deze geïllustreerde brochure het lezen waard maken en verder zal deze aangevuld worden met recent fotomateriaal waaruit het Comité 2010 kon putten. Ook de praktische kant van de Fiertelommegang (uurrooster) wordt niet vergeten. Het “Comité 2010” kan hiervoor rekenen op de medewerking van diverse auteurs. De brochure zal beschikbaar zijn vanaf eind mei en verkocht worden aan een democratische prijs.
Het Jubileumcomité heeft geopteerd voor een programma dat aantrekkelijk gemaakt wordt voor iedereen.
Vooreerst wordt aan de vooravond van de komende Fiertel een tentoonstelling geopend in de Sint-Hermescrypte die het geestelijke belang van de Heilige zal belichten. Deze tentoonstelling zal lopen van 29 mei tot en met 29 augustus eerstkomend.
Zoals hoger vermeld wordt de Fiertel van 30 mei extra verzorgd op het vlak van de processie. Zo zullen een aantal taferelen uit leven van Sint-Hermes prachtig uitgebeeld worden.
Terwijl de tentoonstelling lopend is, worden reeds een aantal belangrijke voorbereidingen getroffen naar aanleiding van de verjaardag van de marteldood van Sint-Hermes. Vooreerst wordt de jaarlijkse H. Mis gevierd op 28 augustus in de Collegiaal. Deze plechtige Eucharistieviering wordt besloten met de traditionele processie in de kerk met de relieken. Nadien volgt ten Stadhuize een Academische Zitting waar oud-Ronsenaar Kanunnik Ludo Collin, Kanselier van het Bisdom Gent de genodigden zal onderhouden over het geestelijk belang van relieken in onze samenleving.
Zondag 29 augustus wordt een belangrijke en memorabele dag voor de Ronsenaars. Met name komt de Bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, in concelebratie een pontificale mis opdragen om de (liturgische) sterfdatum van onze Stadspatroon te herdenken.
Tevens wordt onderhandeld met de Kerkelijke Overheid van Kleve om voor de duur van de tentoonstelling in de Crypte de Sint-Hermesrelieken uit Kleve terug te krijgen en deze aan de belangstellenden te tonen.
Ook zullen eind augustus voor de tweede maal de Vespers van Sint-Hermes uitgevoerd worden en dit na een succesrijke uitvoering een paar jaar geleden op de vooravond van de Fiertelommegang.
Wie maakt nu deel uit van dit Comité 2010 ? Van Stadswege maakt Schepen Agnes Van Crombrugge er deel van uit, Z.E.H. Deken Michel T’Joen namens de Geestelijke Overheid. Dhr. Hedwin Rubbens, voorzitter Kerkfabriek Sint-Hermes, dhr. Eric Devos (Museumconservator), dhr. Jacques De Buysscher (vertegenwoordiger Sint-Hermesgilde), dhr. Gilles Van Liefde (bestuurslid Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes), dhr. Robert Dussart (voorzitter Centraal Kerkbestuur), dhr. Dirk De Jonghe (Veiligheid), Mevr. Annie Vanherpe (lid Stedelijk Fiertelcomité) en dhr. Yves Lenoir (voorzitter Stedelijk Fiertelcomité) vervolledigen het “Comité 2010“.
Uit dit Comité werden verkozen als bestuursleden : dhr Yves Lenoir (Voorzitter), Mevr. Annie Vanherpe (Secretaris en verantwoordelijke Administratie) en dhr. Robert Dussart (verantwoordelijke Financiën).
Verdere inlichtingen omtrent de jubelviering rond de Sint-Hermesrelieken kunnen steeds bekomen worden via het internetadres jubelviering2010@gmail.com.

Graag vestigen wij Uw aandacht op volgende belangrijke data rond de verering van Sint-Hermes in 2010:
- Donderdag 13 mei - 9 u.: Processie in de Sint-Hermeskerk met de Relieken (Feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart).
- Vrijdag 28 mei: opening van de tentoonstelling in onze Sint-Hermescrypte.
- Zaterdag 29 mei: traditionele opening van de Sint-Hermesnoveen in de Collegiaal.
- Zondag 30 mei: Traditionele Fiertelommegang van Sint-Hermes met de uitgebreide Fiertelprocessie bij de Plechtige Terugkeer van de Fiertelommegang.
- Maandag 7 juni: Plechtige Afsluiting van de Sint-Hermesnoveen om 9 uur in de Sint-Hermeskerk.
- Zaterdag 28 augustus - 17 u.: Plechtige Herdenking in de Sint-Hermeskerk van de Marteldood van Sint-Hermes, gevolgd door de Processie met de relieken in de kerk.
- Zondag 29 augustus -10 u.: Plechtige pontificale mis in de Sint-Hermeskerk, voorgegaan door Mgr. Luc Van Looy, Bisschop van Gent.

Tot slot geef ik U graag het Sint-Hermesgebed mee dat tijdens de Fiertelommegang bij elke halte gebeden wordt:

Barmhartige God,
in uw goedheid
hebt gij ons
de martelaar Hermes
als beschermheilige gegeven.
Verleen op zijn voorspraak
dat wij trouwer geloven
in uw Liefde
en bevrijd van alle kwalen
van de geest
meer in uw Liefde samenleven,
door Christus, onze Heer. Amen.

Sint-Hermes,
Bid voor ons.

(Auteur : M. T’Joen, Deken van Ronse)

Hopelijk is tegen volgend jaar een belangrijk deel van de restauratiewerkzaamheden in de Sint-Hermescollegiaal dan “geschiedenis” geworden en kan onze Stadspatroon luisterrijk gevierd worden.
Wij hopen U op de diverse activiteiten rond 1150 jaar Relieken van Sint-Hermes in Ronse te mogen begroeten.

Tevens kan ik U mededelen dat onze Fiertel erkend werd als Vlaams Immaterieel Onroerend Erfgoed. Dit heuglijke nieuws dat ons een paar dagen voor de jongste Fiertel bereikte werd door Mevr. Agnes Van Crombrugge, Schepen bevoegd voor de Fiertel, officieel bekend gemaakt tijdens de opening van de Sint-Hermesnoveen, daags vóór de Fiertel. Voorwaar een mooie erkenning voor de inzet van onze voorouders en huidige leden van de drie ondersteunende verenigingen! Terecht weerklonk een luid applaus alvorens de traditionele processie in de kerk aan te vatten!

Yves LENOIR, Voorzitter Comité 2010

  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 31/10/09 @ 22:38 CET | 7.4 msec
© Copyright 2003-2014 Dekenaat-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2014